Przejdź do treści strony

Karty usług i wniosków

obraz

 

 

 

KARTY USŁUG I WNIOSKÓW:

1. WYDZIAŁ FINANSOWY:

FP-001 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

FP-002 Wniosek o zwolnienie i przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

FP-003 Kwit mazalny - Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipotek przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe

FP–004 Oświadczenie o stanie majątkowym

FP-005 Wniosek o wydanie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

FP-006 Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu lub o wysokości zaległości

FP–007 Wniosek o wydanie Zaświadczenia (z rejestrów podatkowych / zgłoszonych gruntach/dochodowości)

Karta usług FP - 01 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Karta usług FP - 02 Wniosek o zwolnienie i przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Karta usług FP - 03 Wykreślenie hipoteki

Karta usług FP - 04 Zaświadczenie o stanie majątkowym

Karta usług FP - 05 Wniosek o wydanie oświadczenia nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Karta usług FP - 07 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Podatki i opłaty

Karta usług FP - 08 Deklaracja na podatek leśny

Karta usług FP - 09 Informacja w sprawie podatku leśnego

Karta usług FP - 10 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Karta usług FP - 11 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Karta usług FP - 12 Deklaracja na podatek rolny

Karta usług FP - 13 Informacja o nieruchomościach

Karta usług FP -14 Informacja w sprawie podatku rolnego

Karta usług FP - 15 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

 

2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH:

Karta usług SO 01 - Zgłoszenie pobytu stałego

Wniosek SO D01 - zgłoszenie pobytu stałego - s25c-413021210050.pdf

Karta usług SO 02 - Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące


Wniosek SO D02  - zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące -  s25c-413021210051.pdf

Karta usług SO 03 - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Wniosek SO D03 - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego - s25c-413021210042.pdf

Karta usług SO 04 - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące


Wniosek SO D04 - zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące -  s25c-413021210010.pdf

Karta usług SO 05 - Wymeldowanie z pobytu stałego na wniosek
Wniosek SO D05 - wymeldowanie z pobytu stałego na wniosek - wniosek-so-d05-wymeldowanie-z-pobytu-na-wniosek.doc

Karta usług SO 06 - Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek SO D06 - wydanie dowodu osobistego- wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego.doc

Karta usług SO 07 - Zaświadczenie z akt ewidencji ludności
Wniosek SO D07 - wniosek-so-d07-wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-z-ewidencji-ludnosci.doc

Karta usług SO 08 - Wpis do rejestru wyborców. Udostępnienei rejestru wyborców
Wniosek SO D08a o wpis do rejestru wyborców - wniosek-so-d08a-o-wpis-do-rejestru-wyborcow.doc
Wniosek SO D08b pisemna deklaracja - wniosek-so-d08b-pisemna-deklaracja.doc
Wniosek SO D08c udostępnienie rejestru wyborców - wniosek-so-d08c-udostepnienie-rejestru-wyborcow.doc

Karta usług SO-09 - Udostępnianie danych osobowych

Karta usług SO 11 - udostępnienie danych osobowych - so-11-udostepnianie-danych-osobowych.doc

Wniosek SO D11 - wniosek-so-d11-udostepnienie-danych-osobowych.doc

Karta usług SO-12 - Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Wniosek SO-D12 - Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

Karta usług GN-01 Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek GN-D01 _a Zaświadczenie o zarobkach

Wniosek GN-D01_b Protokół - wniosek-gn-d01-_b-protoko.doc

Wniosek GN-D01 przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

 

4. WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU

Karta usług EKS-01 Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wniosek EKS D01  świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

EKS 02 - dofinansowanie pracodawcom  kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wniosek EKS D02 _1 zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Wniosek EKS D02 _2 wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

5. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

IGP 01 - lokalizacja zjazdu
IGP - D01 wniosek na lokalizację zjazdu

Karta usług IGP - 02 Zajęcie pasa drogowego
IGP - D02 wniosek na zajęcie pasa drogowego wzor-wniosku-na-zajecie-pasa-drogowego-igp-v-2013.doc

Karta usług IGP - 03 Wydawanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
IGP - D03 wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego

Karta usług IGP - 04 Ustalenie warunków zabudowy
IGP - D04 wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Karta usług IGP-05 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
IGP - D05 wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp

Karta usług IGP - 06 Wydanie zaświadczenia  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
IGP - D06 wniosek o wydanie zaświadczenia z mpzp

Karta usług IGP-07 Wydawanie decyzji środowiskowej
IGP - D07 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Karta usług IGP - 08 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

IGP - D08 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Karta usług IGP-09 Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
IGP - D09 wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

6. WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI

Karta usług RP-01 Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu

Karta usług RP-02 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Karta usług RP-03 CEIDG

Wniosek CEIDG wraz załącznikami

Karta usług RP-04 Zezwolenie na sprzedaż okolicznościową

7. URZĄD STANU CYWILNEGO

Karta usług USC - 01 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Karta usług USC - 02  Sporządzenie aktu urodzenia

Karta usług USC - 03 Zawarcie małżeństwa w USC

Karta usług USC - 04 Skrócenie miesięcznego terminu do zawarcia małżeństwa

Karta usług USC - 05 Wydanie zaświadczenia w formie wyznaniowej ślub konkordatowy

Karta usług USC - 06 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

Karta usług USC - 07 Sporządzenie aktu zgonu

Karta usług USC - 08 Wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu urodzenia

Karta usług USC - 09 Wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu małżeństwa

Karta usług USC - 10 Wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu zgonu

Karta usług USC - 11 Odtworzenie lub ustalenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Karta usług USC - 12 Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Karta usług USC - 13 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Karta usług USC - 14 Zmiana imienia lub nazwiska

Karta usług USC - 15 Nanoszenie wzmianek w aktach stanu cywilnego

Karta usług USC - 16 Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Karta usług USC - 17 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Karta usług USC - 18 Oświadczenie o zmianie nazwiska dziecka

Karta usług USC - 19 Oświadczenie o zmianie imion dziecka

8. WNIOSKI ELEKTRONICZNE

 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Sitemap   |    Drucken   |    Seitenanfang