Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczenia w nim obiektów budowlanych lub reklamy bądź w innym celu na zasadach wyłączności

Sposób załatwienia sprawy

W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć wniosek, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym zajęciem, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
  2. załączniki

a)       Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

b)       Zatwierdzony projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego,

c)       W przypadku prowadzenia robót - ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

d)       Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

e)       Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.

Termin załatwienia sprawy

30 dni od złożenia wniosku.

Opłaty

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pokój nr 16, tel.: 074 816 53 15, osoba do kontaktu: Monika Ambicka

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Ząbkowic Śląskich, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481, z dnia 19 czerwca 2004 r.)
  3. Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)